Samenwerking in Gentse regio

De vier clubs van het huidige PartenaJBOC zijn clubs met een degelijke werking. Elk wordt geleid door een gestructureerd bestuur, omringd door een goed opgeleid kader en gesteund door een groot aantal vrijwilligers. Ze staan elk reeds jaren garant voor een goede en bloeiende jeugdwerking binnen de Gentse regio al dan niet gecombineerd met een dames of heren seniorsploeg. Op het eerste zicht is er voor hen geen reden om met andere clubs te gaan samenwerken. Nochtans blijkt dat elke partner een aantal voordelen ziet in een dergelijke onderneming :

  • De mogelijkheid om als één grote organisatie naar buiten te treden en op die manier invloed uit te oefenen op het bedrijfsleven (naambekendheid, sponsoring) en de overheid (subsidies, projecten).
  • Een enorme verzameling van kennis en know-how van de coaches en trainers die op een eenvoudige manier kan verspreid en gedeeld worden. Idem voor de bestuursleden en andere begeleiders.
  • Een aantal werkzaamheden die de werking van een club verbeteren dienen maar éénmalig uitgevoerd te worden. We denken hierbij aan het opstellen van programma’s voor de verschillende jeugd - en doorstromingsploegen of het inhoudelijk uitwerken van stages en kampen.
  • Personen met zeer gespecialiseerde functies, kennis of vaardigheden kunnen door de zes clubs gedeeld worden.
  • Randactiviteiten kunnen samen georganiseerd worden.
  • Gespecialiseerd materiaal kan aangekocht worden en gebruikt worden door de zes clubs wat de kosten gevoelig kan drukken.
  • Het opleidingscentrum voor getalenteerde jongeren kan voor en door de zes afdelingen georganiseerd worden, wat de kans geeft aan jongeren om te trainen met en te spelen tegen andere spelers van hun niveau.

De samenwerking van de vijf clubs resulteert in een programma met een structurele ondersteuning die positieve impulsen moet geven aan het sportief gebeuren binnen de Gentse regio.

Op de eerste plaats beschikken we zoals hiervoor reeds werd aangegeven over een groot aantal ploegen en verschillende opleiding (training)centra. Deze zijn geografisch zo gelegen dat we in de ruime Gentse omgeving een groot aantal jongeren bereiken.. Dit betekent dat ze binnen hun eigen natuurlijke leefomgeving (thuis of school) de kans geboden krijgen van ons aanbod gebruik te maken . Zij zullen in de eerste plaats voor één van onze verenigingen kiezen omdat ze aangesproken worden door het basketbalspel. Onze meerwaarde ligt in de makkelijke toegankelijkheid verspreid over verschillende locaties.

De begeleiding van de jongeren dient te gebeuren door personen die zowel sportief als pedagogisch onderlegd zijn. Trainers, coaches , ploegbegeleiders en bestuur moeten allemaal doordrongen zijn van dezelfde basisfilosofie. Deze stelt steeds het belang en de ontwikkeling van de jongeren voorop. Hieruit volgt dat door de samenwerking spelers en speelsters meer mogelijkheden geboden worden om zich volop te ontplooien tot een voor hun leeftijd en sportieve talenten aangepast niveau. Door het aanwezige potentieel van onderlegde trainers, coaches en bestuur biedt de samenwerking meer mogelijkheden om in verschillende domeinen knowhow te verzamelen en uit te wisselen. Deze uitwisseling aan informatie beperkt zich niet tot de eigen groep, maar richt zich tot begeleiders van andere clubs en zelfs andere sporttakken.

Naast de know how en de menselijke input is het noodzakelijk te kunnen beschikken over een degelijke en voldoende infrastructurele omkadering. Op korte termijn betekent dit dat we er binnen de Gentse regio moeten kunnen in slagen het aantal trainingsuren – en zalen voldoende hoog te houden om het groot aantal ploegen op een vooropgesteld niveau te laten trainen. Op lange termijn is het de bedoeling een eigen accommodatie uit te bouwen. Dit specifiek opleidingscentrum moet dan een verzamelplaats worden waar de infrastructurele mogelijkheden toelaten om de verzamelde kennis en de aanwezige mankracht en spelerspotentieel te centraliseren. Het zal alleen op deze manier zijn dat jongeren de kans krijgen zich op een professionele basketbalcarrière voor te bereiden. Uiteindelijk zal dit leiden tot een herwaardering en stimulering van de basketbalsport binnen de Gentse regio.

 

  
 
Copyright JBOC - Gebruiksovereenkomst - Privacybeleid - Powered by - Inloggen