Drie pijlers

Bij de start van de samenwerking werd een sportief beleid opgesteld waarin enkele korte termijn doelstellingen geformuleerd werden. Globaal gezien werden de meeste ervan het eerste seizoen gerealiseerd. Het is de bedoeling om met de huidige clubs de grote lijnen van het beleid verder uit te zetten en op deze manier enkele langetermijndoelstellingen te realiseren die een verdere uitbouw van het beleid inhouden. Binnen het sportief beleid kan men drie grote pijlers definiëren : de samenwerking, de talentenpool en de projecten.

  • Voor wat betreft de samenwerking worden een aantal actiepunten uitgewerkt die een optimalisering van de werking van de vijf clubs vooropstellen. Op lange termijn moet dit leiden tot een expertisecentrum, waar andere clubs kunnen op terugvallen om hun eigen werking te verbeteren en uit te bouwen.
  • Het luik talentenpool stippelt het beleid uit om talentvolle jongeren naar de top te begeleiden en dit door ze in ideale omstandigheden te laten trainen omringd door een gespecialiseerde staf. In de toekomst moet de expertise gekoppeld aan deze talentvolle jongeren leiden tot het vormen van topbasketbalspelers en -speelsters in de Gentse regio.
  • De derde pijler slaat op de projecten die de vier clubs als geheel wensen te realiseren. Ze zijn in eerste instantie gericht op de rekrutering. Daarnaast spelen ze ook in op de sociale intergratie van autochtone en allochtone jongeren. De clubs verbinden zich er dan ook toe niemand, op gelijk welke basis, uit te sluiten. Het uitdragen van het ideeëngoed van het samenwerkingsverband en de realisatie van nieuwe centra is de derde grote lijn die met de projecten wordt nagestreefd.

Om dit beleid te realiseren moet er op lange termijn gestreefd worden naar een ver doorgedreven professionalisering.

  
 
Copyright JBOC - Gebruiksovereenkomst - Privacybeleid - Powered by - Inloggen